7 maja 2019

Komitet i prelegenci

KOMITET

Prof. Jolanta Mackowicz, Ph.D.(Pedagogical University of Cracow, INPEA National Representative of Poland)

Susan Somers  (INPEA  President, USA)

Prof.  Ariela Lowenstein (Center for Research & Study of Aging, Haifa University, Israel)

Silvia Perel-Levin, (Chair of the NGO Comimittee On Ageing at the United Nations in Geneva, Switzerland)

Professor  Marie Beaulieu, Ph. D, School of Social Work at U. of Sherbrooke,Canada;  Chairholder, Research Chair on mistreatment of older adults

Joanna Wnek-Gozdek, Ph.D. (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Ewa Sliwa, Ph.D.( Pedagogical University of Cracow, Poland)

Edyta Pindel, PH.D. (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Artur Fabis, Ph.D. (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Anna Mroz, Ph.D. (Pedagogical University of Cracow, Poland)

Nataša Todorović, MPH , (Health and Care Program Manager, Red Cross, Serbia)

Anna Okońska-Walkowicz, Ph.D.(Department of Social Policy, Cracow City, Poland)

Paulina Koperna, Mgr (Pedagogical University of Cracow, Poland)

 

PRELEGENCI

——————————————

Rio Hada – Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka. Obecnie koordynuje obecnie prace Biura Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka (OHCHR) w dziedzinie praw gospodarczych i społecznych. Prowadzi również prace OHCHR na temat praw człowieka osób starszych i służy jako wspólny sekretarz z Departamentem Spraw Gospodarczych i Społecznych ONZ (UN-DESA) dla Otwartej Grupy Roboczej ds. Starzenia się ustanowionej przez Zgromadzenie Ogólne, w celu wzmocnienia ochrony praw człowieka osób starszych. Od czasu wstąpienia do OHCHR w 2000 r. pracował nad różnymi zagadnieniami, związanymi z prawem do rozwoju oraz prawami ekonomicznymi i społecznymi, w tym mieszkaniowymi, prawami do żywności, wody i godnych warunków sanitarnych, edukacji,  zajmował się też przeciwdziałaniem ubóstwu i zadłużeniu zagranicznemu. W ciągu ostatnich kilku lat kierował programem działań na rzecz praw człowieka OHCHR w systemie ONZ i koordynował międzyagencyjne wysiłki ONZ w celu włączenia praw człowieka do systemu rozwoju ONZ oraz promowania wdrażania programu działań na rzecz zrównoważonego rozwoju (Agenda 2030) opartego na prawach człowieka. Przed OHCHR pracował w kilku biurach ONZ, w tym w Departamencie Gospodarczym i Społecznym ONZ w Nowym Jorku oraz w Komisji Gospodarczej i Społecznej ONZ dla Azji i Pacyfiku w Bangkoku. Jest absolwentem Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku (magisterium w zakresie stosunków międzynarodowych).

 

———————————————————————————————-

Sylwia Perel-Lewin jest przewodniczącą komitetu organizacji pozarządowych ds. Starzenia się w ONZ w Genewie. Jest także członkiem grup sterujących Globalnego Sojuszu na rzecz Praw Osób Starszych (GAROP) i Grupy Interesariuszy ds. Starzenia się. Jest rzecznikiem praw człowieka osób starszych, współpracuje z rządami, Radą Praw Człowieka, innymi mechanizmami praw człowieka i agencjami ONZ w kwestiach związanych ze starzeniem się i osobami starszymi. Silvia koncentruje się na przemocy wobec starszych kobiet i mężczyzn oraz na korelacjach płci, wieku i niepełnosprawności. Silvia ma tytuł magistra w dziedzinie praktyk zawodowych (nauki o zdrowiu, społeczeństwo, przemoc i praktyka) z City, University of London. Od ponad 20 lat jej zawodowe zainteresowania koncentrują się na problemach starzenia się, zdrowia i praw człowieka w WHO, UICC oraz jako niezależny konsultant.

————————————————————————————

Claudia Mahler – Claudia Mahler pracuje w Niemieckim Instytucie Praw Człowieka jako starszy badacz w dziedzinie praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych od 2010 r. Jednym z jej głównych tematów są prawa osób starszych. Jest częścią grupy roboczej GANHRI ds. Praw człowieka osób starszych. Prowadziła badania dotyczące praw człowieka i zagadnień pokrewnych w Centrum Praw Człowieka Uniwersytetu w Poczdamie (2001-2009). Podczas pracy w Poczdamie swoje badania skupiała wokół problematyki edukacji do praw człowieka, praw mniejszości i prawa do azylu. W latach 1997-2001 zajmowała stanowisko asystenta w Leopold-Franzens-University Innsbruck, Austria, w dziedzinie prawa karnego i postępowania karnego.  Na  lata  2000-2002 została mianowana przez austriackie ministerstwo spraw wewnętrznych wiceprzewodniczącą Komisji Praw Człowieka w Tyrolu i Vorarlbergu. Pracowała również jako wykładowca w dziedzinie praw człowieka i jako konsultant w Biurze Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka w Genewie. W 2000 roku uzyskała tytuł doktora.

——————————————————————————————-

Dr Yongjie Yon – jest oficerem w biurze regionalnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na Europę. Jego praca skupia się na problematyce zapobiegania przemocy i urazom oraz  zdrowego starzenia się. Wspiera koordynację szeregu tematów programowych, w tym środowisk przyjaznych osobom starszym w Europie, zapobiegania maltretowaniu dzieci,  wspierania bezpieczeństwa drogowego i przeciwdziałania urazom dzieci. Kształcenie akademickie, zawodowe i osobiste doktora Yona koncentruje się wokół kluczowego tematu, zgodnie z którym najbardziej podstawowym prawem seniorów jest prawo do poczucia bezpieczeństwa i wolności od potencjalnych nadużyć. Publikował w wiodących czasopismach naukowych na temat badań dotyczących zdrowia publicznego, w tym ageizmu, przemocy wobec osób starszych, maltretowania dzieci, stosunków międzypokoleniowych, zdrowia jamy ustnej, warunków mieszkaniowych i nierówności zdrowotnych. Był doktorantem w Kanadyjskiej Radzie ds. Badań Społecznych i Humanistycznych i uzyskał tytuł doktora w dziedzinie gerontologii na University of Southern California w Stanach Zjednoczonych. Przed rozpoczęciem praw w WHO dr Yon pracował dla rządu federalnego Kanady jako analityk polityki.

————————————————————————————-

Prof. Emerita Ariela Lowenstein – Wydział Gerontologii;  Kierownik Gerontologii Społecznej, Centrum Badań i Studiów Starzenia, Uniwersytet w Hajfie, Izrael. Lowenstein była członkiem wydziału Social Work School (Szkoła Pracy Socjalnej) i stworzyła Wydział Absolwentów i Centrum Badawcze w Uniwersytecie w Hajfie około 20 lat temu. Przez 4 lata, w latach 20012-20016,  pracowała jako prezes Kolegium Akademickiego Max Stern Yezreel. Współprzewodnicząca Międzynarodowego Centrum Badań nad Starzeniem się.

Laureatka licznych konkursowych grantów badawczych, prestiżowych stypendiów, krajowych i międzynarodowych nagród.

Znana jako wiodący krajowy i międzynarodowy ekspert w dziedzinie starzenia się, stosunków rodzinnych i przemocy wobec osób starszych; jest członkinią  wielu rad i komitetów doradczych w Izraelu i za granicą.

Ma tytuł magistra administracji publicznej, New York University, USA; doktor socjologii na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie. Obszary badań: międzypokoleniowe stosunki rodzinne, opieka, przemoc wobec osób starszych i wykluczenie starszych, rozwój polityki.

 

—————————————————————————————-

WangShaozhong – Wiceprezydent China National Committee on Ageing (Chiński Komitet Narodowy ds. Starzenia się). Pełnił wiele wysokich stanowisk w chińskim Ministerstwie Spraw Obywatelskich i Chińskiej Krajowej Komisji Roboczej ds. Starzenia się, organie doradczym i koordynacyjnym Rady Państwa. Posiada tytuł licencjata, który uzyskał na Uniwersytecie Renmin w Chinach.

 

———————————————————————————————–

Andrew Byrnes jest profesorem prawa w University of New South Wales (Uniwersytet Nowej Południowej Walii), Sydney. Jego zainteresowania badawcze i doświadczenie dydaktyczne obejmują zagadnienia międzynarodowego prawa publicznego, praw człowieka oraz międzynarodowego prawa karnego/ humanitarnego. W jego naukowym dorobku znajdują się publikacje na temat praw kobiet, praw płci i człowieka, krajowych instytucji praw człowieka, prawa gospodarczego i społecznego, praw człowieka w kontekście sądownictwa i prawa międzynarodowego, włączania praw człowieka w prawo krajowe. Pełnił funkcję zewnętrznego doradcy prawnego w australijskiej parlamentarnej Wspólnej Komisji Praw Człowieka i był zaangażowany w opracowywanie protokołu fakultatywnego CEDAW oraz Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych. Obecnie współpracuje z Forum Narodowych Instytucji Praw Człowieka w regionie Azji i Pacyfiku jako doradca w dyskusjach Zgromadzenia Ogólnego ONZ na temat ewentualnego nowego międzynarodowego instrumentu dotyczącego praw człowieka osób starszych.

——————————————————————————————

Natasa Todorovic– psycholog i magister zdrowia publicznego; w swojej pracy zawodowej koncentruje się na problematyce starzenia się, prawach osób starszych i przemocy wobec osób starszych. Jest akredytowanym edukatorem wolontariuszy w opiece paliatywnej i certyfikowanym trenerem w zakresie wsparcia psychospołecznego i przeciwdziałania przemocy na tle płciowym. Pracuje dla serbskiego Czerwonego Krzyża od 2001 r., koncentrując się na programach i badaniach związanych z prawami osób starszych, przemocy wobec osób starszych i rzecznictwa na rzecz lepszej jakości życia osób starszych. Brała czynny udział w tworzeniu krajowej sieci organizacji współpracujących z osobami starszymi, HumanaS, promującej ogólnoświatową kampanię na rzecz nowej konwencji ONZ o prawach osób starszych, a także pomagającej koordynować Older people’s Civil Society Dialogue (pol. Dialog Społezny na Rzecz Osób Starszych) na Bałkanach Zachodnich. Jest członkiem The Global Alliance – For the Rights of Older People (GAROP; pol. Globalny Sojusz na Rzecz Praw Osób Starszych) oraz członkiem Rządowej Rady Starzenia się, Rządowej Rady Solidarności Międzypokoleniowej, a także wiceprzewodniczącą Towarzystwa Gerontologicznego Serbii. Jest przedstawicielką Republiki Serbii w International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA, pol. Międzynarodowa Sieć Zapobiegania Przemocy Wobec Osób Starszych). Jest regionalnym przedstawicielem na Europę International Network for the Prevention of Elder Abuse. Od 2018 r. jest członkiem grupy zadaniowej ds. Zarządzania siecią International HelpAge doradzającą radzie zarządzającej HAI. Współprzewodniczyła Międzynarodowej Grupie Roboczej HelpAge ds. analiz i zaleceń dotyczących międzynarodowej kampanii Age Demands Action w 2017 r. W 2018 r. INPEA przyznała jej międzynarodową nagrodę Rosalie S. Wolf w dziedzinie zapobiegania przemocy wobec osób starszych. Jest współautorką dziesięciu publikacji, których problematyka związana jest ze starzeniem się, oraz wielu prac naukowych.

—————————————————————————————

Milutin Vracevic- lekarz i magister zdrowia publicznego, w  swojej pracy zawodowej koncentrujący się na problematyce starzenia się, praw osób starszych i przemocy wobec osób starszych. Jest akredytowanym edukatorem wolontariuszy w opiece paliatywnej i certyfikowanym trenerem w zakresie wsparcia psychospołecznego i przeciwdziałaniu przemocy na tle płciowym. Pracuje dla Czerwonego Krzyża w Serbii od 2001 r. koncentrując się na programach i badaniach związanych z prawami osób starszych, przemocy wobec osób starszych i rzecznictwa na rzecz lepszej jakości życia osób starszych. Jest jednym z założycieli sieci HumanaS i serbskim współreprezentantem w International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA), jak również członkiem The Global Alliance – For the Rights of Older People (GAROP; pol. Globalny Sojusz na Rzecz Praw Osób Starszych). Jest członkiem rady nadzorczej stowarzyszenia Gerontologicznego Serbii, a w latach 2006-2013 był członkiem Rady Rządowej ds. Starzenia się. W 2013 r. wziął udział w spotkaniu ekspertów zorganizowanym przez UNDSA „Przemoc wobec starszych kobiet”. W 2014 roku był uczestnikiem dyskusji panelowej na piątej sesji Open Ended Working Group on Ageing z tematem „Nadużycia finansowe wobec kobiet”  w siedzibie głównej ONZ  w Nowym Jorku. W 2018 r. INPEA przyznała mu Międzynarodową Nagrodę Rosalie S. Wolf w dziedzinie zapobiegania przemocy wobec osób starszych. Jest współautorem dziesięciu publikacji na tematy związane ze starzeniem się i wielu prac naukowych.

——————————————————————————————–

Anna Chabiera – ukończyła socjologię w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego, od 2011 r. pracuje w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich w Zespole ds. Równego Traktowania, w którym organizuje badania społeczne dotyczące dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, wiek, płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne i narodowe oraz wyznanie. Ponadto monitoruje politykę państwa w odniesieniu do starzejącego się społeczeństwa oraz prace na forum ONZ związane z przygotowaniem Konwencji o prawach osób starszych.

 

——————————————————————————————–

Anna Szafranek PhD in Sociology, specialisation: Social Gerontology, adjunct in the Department of Law and Administration, Faculty of Social Sciences and Humanities at the Lomza State University of Applied Sciences, member of the Polish research group within three international projects DAPHNE III covering the topic of violence towards elderly women, author/co-author of numerous publications. Contact: annaszafranek01@gmail.com

—————————————————————————————–

Małgorzata Halicka professor of the University of Białystok, PhD in Sociology, specialisation: Social Gerontology, head of the Department of Sociology of Education and Social Gerontology, Faculty of Education and Psychology, University of Białystok, head of the research project: “Violence towards the elderly people in Poland on the example of research in the Podlaskie voivodship”, coordinator of the Polish research group within three international projects DAPHNE III covering the topic of violence towards elderly women, author/co-author of numerous publications in Gerontology, Sociology of Old Age. Contact: m.halicka@uwb.edu.pl

——————————————————————————————

dr hab. Beata Bugajska, prof. US – doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika. Miejsce pracy: Katedra Pedagogiki Społecznej Uniwersytet Szczeciński. Od 2016 – dyrektor Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta Szczecin. Zainteresowania badawcze: pedagogika społeczna, gerontologia społeczna, pomoc społeczna i praca socjalna. Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Autorka ponad 60 prac, w tym m. in.: Tożsamość człowieka w starości. Studium socjopedagogiczne (Szczecin 2005); Przyszłościowa perspektywa czasowa w starości (Szczecin 2012) [współautorka]; Podróż w czasie. Warsztat rozwoju osobistego osób starszych (Szczecin 2014) [współautorka] (książka zdobyła Nagrodę Teofrasta w kategorii najlepsza popularnonaukowa książka psychologiczna roku 2015); Laureat zachodniopomorskiego Nobla za publikację: The nine stage in the cycle of life – reflections on E.H. Eriskon`s theory In: Ageing&Society  37.2017. Kontakt: bbugajska@um.szczecin.pl

———————————————————————————

Małgorzata Łyżwińska-Kustra – since 2005,  has been employed as Leading Specialist at the Municipal Social Welfare Center in Krakow. For over 8 years, as a coordinator in MOPS, she has been responsible for the field of counteracting domestic violence. She cooperates with institutions and organizations from the Krakow area as member of the Interdisciplinary Team for Counteracting Domestic Violence, additionally co-runs a support group for women experiencing domestic violence.

———————————————————————————-

Jolanta Maćkowicz – profesor nadzwyczajny z 15-letnim stażem pracy (po doktoracie) na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie i krótkoterminowymi pobytami na uniwersytetach w Europie. Krajowy reprezentant w INPEA i członek Centrum Badań nad Przemocą i Nadużyciami (CRiVA) Durham University, Wielka Brytania. Niezależny ekspert Komisji Europejskiej w programie badawczym HORYZONT 2020. Zainteresowania badawcze: gerontologia społeczna i edukacyjna, pedagogika społeczna, nauki o rodzinie. Autorka ponad 40 publikacji, m.in. monografii: Osoby starsze jako ofiary przemocy domowej. Ujęcie wiktymologiczne (2015). Kontakt:jolanta.mackowicz@up.krakow.pl

—————————————————————————————

Susan B. Somers, JD – Przezydent  International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA, pol. Międzynarodowa Sieć Zapobiegania Przemocy Wobec Osób Starszych). Pani Somers uzyskała tytuł magistra prawa w 1984 r. W Albany Law School w Albany NY i posiada certyfikat studiów gerontologicznych. Przez dwa dziesięciolecia zajmowała się prawami obywatelskimi, kwestiami rodzinnymi osób starszych, tj. zapobieganiem i oskarżaniem o opiekę nad dziećmi i osobami starszymi. Zastępca prokuratora generalnego stanu Nowy Jork, biura ds. Oszustw konsumenckich i jednostki ochrony osób starszych. Ma doświadczenie w przeciwdziałaniu wykorzystywaniu finansowym osób starszych i opracowała i przeprowadziła liczne szkolenia dla instytucji finansowych, organów ścigania i samych osób starszych. Pełniła również funkcję dyrektora państwowego biura usług dla dorosłych NYS OCFS. Obecnie jest przewodniczącą Międzynarodowej Sieci Zapobiegania Starszym Osobom (INPEA), międzynarodowej organizacji pozarządowej o specjalnym statusie konsultacyjnym przy ONZ, która 15 czerwca 2006 r. Rozpoczęła pierwszy Światowy Dzień Świadomości Nadużyć.

Skupia się na promowaniu praw człowieka osób starszych w celu położenia kresu nadużyciom, zaniedbaniu i przemocy na całym świecie, dzięki wsparciu państw członkowskich ONZ i międzynarodowych organizacji pozarządowych.

Interesuje się zwalczaniem szkodliwych praktyk kulturowych i tradycyjnych oraz zwiększaniem świadomości w zakresie wspierania zdolności osób starszych do zachowania autonomii i niezależności. Współprzewodniczy Comm NGO. na Aging, NY, Podkomitet ds. Promowania Nowego Konwentu. Podkomisja stara się wspierać skuteczne zaangażowanie organizacji pozarządowych w otwartą grupę roboczą ONZ ds. Starzenia się.

——————————————————————————————————

Prabhat Kiran Pradhan -ARDS Nepal i działacz globalnego sojuszu na rzecz praw osób starszych.

Prabhat Kiran Pradhan jest członkiem założycielem i skarbnikiem wykonawczym Towarzystwa Alzheimera i Pokrewnych Demencji w Nepalu (ARDS-Nepal). Ma bogatą wiedzę na temat zagadnień zdrowia psychicznego, którą zdobył pracując jako konsultant ds. Zdrowia psychicznego i pracownik socjalny. Jest współautorem książki o zdrowiu psychicznym i opublikował różne artykuły i teksty w codziennych gazetach i czasopismach oraz przemawiał na wielu konferencjach na ten temat.

Prabhat jest odpowiedzialny za prowadzenie szkoleń zarówno dla rodzinnych, jak i zawodowych opiekunów. Jest również instruktorem pierwszej pomocy w zakresie zdrowia psychicznego i pracuje bezpośrednio z osobami chorymi psychicznie.

Prabhat jest zdecydowanym orędownikiem praw osób starszych żyjących z demencją. Zorganizował kilka rajdów i programów mających na celu wywarcie wpływu na rząd w Nepalu na rzecz wzmocnienia ich polityki i ochrony osób starszych żyjących z demencją, w tym dostępu do leków i surowszych działań przeciwko sprawcom nadużyć.

Prabhat jest wyszkolonym działaczem Globalnego Sojuszu na rzecz Praw Osób Starszych (GAROP). Był jednym z 16 starszych działaczy z Afryki i Azji, którzy wzięli udział w pierwszym programie szkoleniowym GAROP w listopadzie 2018 r. I zobowiązali się do wspólnej kampanii na rzecz nowej konwencji ONZ w sprawie praw osób starszych.

————————————————————————————————–

Pille Tsopp-Pagan jest członkiem zarządu i współzałożycielem powstałego w 2002 roku schroniska dla kobiet Tartu, które w tym czasie było pierwszym schronieniem dla przemocy domowej w krajach bałtyckich. Przez ostatnie 7 lat pełniła funkcję dyrektora wykonawczego, pracując nad rebrandingiem organizacji jako Centrum Wsparcia i Informacji Kobiet (WSIC), bardziej zorientowanej na międzynarodową organizację, która uczestniczy w analizie polityki i rzecznictwie, badaniach i edukacji. W tej roli zarządzała krajowymi i międzynarodowymi projektami wspieranymi przez UE Justice, Program Erasmus i innych. W ubiegłym roku pomogła napisać raport cieni („Shadow report”) na lata 2007–2014 w Estonii do ONZ CEDAW i przedstawiła go Komitetowi CEDAW w Genewie. W Estonii opowiadała się za zmianami w kodeksie karnym i współpracowała z decydentami politycznymi, aby dostosować kraj do konwencji stambulskiej. Oprócz tego ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu finansami zarówno dla organizacji non-profit, jak i dla zysku. Zarządzała finansami dziesiątek międzynarodowych projektów oraz kilku dużych i małych organizacji.


Marie Beaulieu Ph.D. FRSC

Marie Beaulieu Ph.D. (Applied Human Sciences), mgr inż. i lic.(kryminologia) jest profesorem zwyczajnym w Szkole Pracy Socjalnej Uniwersytetu Sherbrooke i pracownikiem naukowym w Centrum Badań nad Starzeniem w CIUSSS Estrie-CHUS. Jest członkiem Royal Society of Canada. Ma 27 lat doświadczenia jako profesor uniwersytetu. Od listopada 2010 r. piastowała stanowisko przewodniczącej ds. Badań nad znęcaniem się nad osobami starszymi finansowanymi przez rząd Quebecu. Od lipca 2017 r. współpracuje z Suzanne Garon, ośrodkiem stowarzyszonym ze Światową Organizacją Zdrowia (WHO) w Centrum Badań nad Starzeniem się w CIUSSS Estrie-CHUS specjalizującym się w budowaniu społeczności społecznościach przyjaznych wiekowi i przeciwdziałających znęcaniu się. Głównym celem jej 30-letniej kariery zawodowej było przeciwdziałanie złemu traktowaniu, wspieraniu poczucia bezpieczeństwa osób starszych i opieki nad końcem życia. Głównym celem jej 30-letniej kariery zawodowej było przeciwdziałanie złemu traktowaniu, wspieraniu poczucia bezpieczeństwa osób starszych i opieki nad końcem życia. Brała również aktywny udział we wdrażaniu projektu Światowych Organizacji Przyjaznych Wieków Światowej Organizacji Zdrowia w Quebecu, stosując podejście rozwoju społeczności, które sprzyja udziałowi różnych zainteresowanych stron, w tym stowarzyszenia osób starszych. W swojej karierze uzyskała ponad 50 grantów jako główny badacz i ponad 40 jako współpracujący naukowiec.

Fundusze te, mające różne źródła finansowania, pochodziły od dużych, znanych organizacji grantowych w Quebecu i Kanadzie lub z ministerstw lub fundacji. Marie Beaulieu jest autorką 400 prac pisemnych i wygłosiła ponad 370 wystąpień na konferencjach jako zaproszona prelegentka.

Promuje rozwój narzędzi klinicznych i pedagogicznych (w tym: praktyczny przewodnik: „In Hand,” faktyczny quiz na temat złego traktowania osób starszych, praktyczny przewodnik Duo Practice Between Police Officers and Community Practitioners to Counter Elder Abuse przewodnik praktyczny na temat szukania pomocy w sytuacji niewłaściwego traktowania lub zastraszania) oraz współpracuje przy opracowywaniu polityk publicznych w celu zapewnienia większego dobrobytu osób starszych (sześciokrotna współpraca z Sekretariatem Seniorów). W latach 2010-2018 Marie Beaulieu zajmowała stanowisko przedstawiciela Ameryki Północnej w INPEA (International Network for Prevention of Elder Abuse). Nadal reprezentuje INPEA w ONZ.

Od 2017 r. jest członkiem Komisji Naukowo-Szkoleniowej Krajowej Szkoły Policji w Quebecu. W latach 2013–2018 pracowała w zarządzie National Seniors 'Counsel of Canada. Uczy i nadzoruje studia licencjackie i magisterskie w zakresie pracy socjalnej, a także studia doktoranckie w dziedzinie gerontologii na University of Sherbrooke; oprócz szkolenia praktyków, uczy różne grupy społeczne w Quebecu, Kanadzie i na arenie międzynarodowej.


Asp. szt. mgr Barbara Leśniak – specjalista Zespołu ds. Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Nowym Sączu.

Od 20 lat pełni służbę w Policji. Od 17 lat realizuje zadania związane
z problematyką nieletnich i patologii, a w szczególności realizuje i koordynuje zagadnienia związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie  oraz procedurą „Niebieskiej Karty”.

Prowadzi nadzór merytoryczny nad zagadnieniem procedury „Niebieska Karta”, prowadzi szkolenia tematyczne związane z powyższym zagadnieniem, udziela także policjantom wszelkiej niezbędnej pomocy przy realizacji zagadnienia procedury „Niebieska Karta”,a także współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.

Ponadto w trakcie codziennej służby organizuje i aktywnie uczestniczy
w  wielorakich działaniach profilaktyczno – edukacyjnych podejmowanych przez Komendę Miejską Policji w Nowym Sączu, które służą poprawie bezpieczeństwa oraz budowaniu pozytywnego wizerunku Policji wśród społeczeństwa.


Magdalena Rutkiewicz – absolwentka Wydziału Etnologii i Antropologii Kulturowej UW i SGH, certyfikowana specjalistka ds przeciwdziałania przemocy w rodzinie (certyfikat Niebieskiej Linii), od 15 lat związana z sektorem pozarządowym. Od 2014 roku kieruje Fundacją Projekt Starsi, której jednym z ważniejszych obszarów działania jest przeciwdziałanie przemocy wobec starszych. Koordynatorka kampanii społecznych nt. przemocy wobec starszych i programu pomocy osobom starszym doświadczającym przemocy, który fundacja prowadzi w Warszawie od 2016 roku.